Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

kobieta czytająca dokumenty

Prowadzenie własnej działalności niesie szereg korzyści, niemniej jednak wiąże się również z załatwianiem licznych formalności, w tym prowadzeniem księgowości i obsługą kadr i płac oraz opłatami, których konieczność opłacania jest regulowana prawnie. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do tego, by płacić podatki. Podstawowym świadczeniem jest podatek dochodowy odnoszący się zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Poza nim przedsiębiorcy muszą być przygotowani na dodatkowe świadczenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, wielkości posiadanego majątku czy też zakresu eksploatacji środowiska. Sprawdź, jakie rodzaje podatków muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce.

Jakie wyróżnia się podatki dla przedsiębiorców?

Podstawowym podatkiem, jaki muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy. Jego wysokość uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Wśród nich najpopularniejsza jest skala podatkowa 18% lub 32% przeznaczona dla przedsiębiorców, których dochód wyniósł więcej niż 85 528 zł. Inną formą jest niezależny od wysokości dochodu 19% podatek liniowy, z którego korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą. Kolejną możliwością jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na taką formę rozliczenia mogą się zdecydować przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 250 000 euro. Stawki podatkowe uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności oraz mogą osiągać 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 10%, 5,5%, 3% i 2%.

Ostatnią formą rozliczenia jest karta podatkowa. Nie ma na nią wpływu wysokość dochodów, tylko rodzaj prowadzonej działalności. Wysokość takiego świadczenia podatkowego zależy od decyzji wymiarowej Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowanej po złożeniu przez przedsiębiorcę PIT-16 do 20 stycznia każdego roku. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według karty podatkowej, są zobowiązani do comiesięcznych opłat podatkowych o ustalonej wysokości. Wśród innych rodzajów podatków, które mogą obowiązywać przedsiębiorców wymienia się:

  • Podatek VAT od towarów i usług – jest to rodzaj świadczenia podatkowego od wartości dodanej, nakładany na towar lub usługę, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju danego towaru oraz usługi. Podatek ten obejmuje różnicę między podatkiem należnym, uzyskanym ze sprzedaży oraz podatkiem naliczonym, zapłaconym podczas zakupu towaru lub przy skorzystaniu z usługi. W Polsce obowiązują różne stawki tego rodzaju podatku: 23% (stawka podstawowa), 8%, 7%, 5%, 4%, 0% lub zw., czyli zwolnienie z podatku.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ten rodzaj podatku nakładany jest na niektóre rodzaje transakcji pojawiających się w obrocie gospodarczym takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, umowy darowizny, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i umowy spółki. Wysokość stawek tego opodatkowania różni się w zależności od rodzaju wymienionej umowy i może wynosić: 2%, 1%, 0,5%, 0,1% oraz 19 zł.
  • Podatek od nieruchomości – odnosi się do świadczeń podatkowych, które są wynikiem posiadania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość tego rodzaju podatku nie jest uzależniona od stałej, z góry ustalonej kwoty, a określana lokalnie przez gminę.
  • Podatek od środków transportu – dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzeniem działalności posiadają samochody ciężarowe, przyczepy oraz naczepy, autobusy lub ciągniki siodłowe i balastowe. Wysokość tego rodzaju świadczeń także ustalana jest przez samorząd lokalny. Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania opłat w dwóch ratach: pierwsza część do 15 lutego, a druga do 15 września.

Inną formą świadczeń, która nie jest klasyfikowana jako podatek, aczkolwiek może być nakładana na przedsiębiorców, jest tzw. opłata za korzystanie ze środowiska. Jej celem jest zredukowanie destrukcyjnych działań przedsiębiorców, które prowadzą do degradacji środowiska oraz zanikania bioróżnorodności. Takie świadczenie pobierane jest w przypadku działań odnoszących się do wprowadzania do powietrza pyłów i gazów, wprowadzania ścieków do gruntów i wód, składowania odpadów oraz poboru wód. Coroczny obowiązek uiszczania opłaty środowiskowej na rachunek urzędu marszałkowskiego dotyczy przedsiębiorców zajmujących się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, rybactwem czy leśnictwem.